szkaplerz

Informacje na temat szkaplerza znajdują się tutaj: http://www.michalici.pl/szkaplerz

Statut Szkaplerza św. Michała Archanioła:

I NAZWA I CEL

§ 1

Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rodziny Michalickiej, a osoby go przyjmujące są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem Zgromadzeń św. Michała Archanioła, zawartych w hasłach „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”.

§ 2

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać:

 1. Wolność, obronę i rozwój Kościoła Świętego;
 2. Łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami; ustanie przekleństw, bluźnierstw i zgorszeń oraz nawrócenie wszystkich grzeszników;
 3. Ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;
 4. Utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i świętych Aniołów;
 5. Wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskiwanie odpustów;
 6. Łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

II MOTYWY

§ 3

Kościół od dawna pośród Aniołów w sposób szczególny czci św. Michała Archanioła ponieważ widzi w nim Stróża Kościoła i zwycięzcę złych duchów, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Dlatego postrzega go jako wielkiego Obrońcę przed wszelkimi atakami upadłych duchów.

§ 4

Motywy, które skłaniają osoby do przyjęcia Szkaplerza w zewnętrznej formie mają przypominać, że doświadczają one skutecznej pomocy tego potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem – Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje (por. Benedykt XVI, List do Michalitów).

III OBOWIĄZKI

§ 5

Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy:

 1. Stać dobrowolnie pod sztandarem chwalebnego św. Michała Archanioła, poprzez żywe i gorliwe wypełnianie zobowiązań wypływających z przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego;
 2. Brać czynny udział w walce św. Michała Archanioła, jaką toczy on ze złymi duchami oraz ich stronnikami, poprzez realizację zobowiązań wypływających z przyjęcia sakramentu Bierzmowania;
 3. Gorliwie korzystać z sakramentu Pojednania oraz angażować się w utrwalanie Królestwa Bożego w duszach ludzkich;
 4. Codziennie odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła napisaną przez papieża Leona XIII.

IV UDZIAŁ W DOBRACH DUCHOWYCH

§ 6

Po odpowiednim przygotowaniu Szkaplerz św. Michała Archanioła może przyjąć każdy katolik.

Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać ksiądz Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny prezbiter delegowany przez Zgromadzenie.

§ 7

Osoby przyjmujące Szkaplerz mają udział w dobrach duchowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

V UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

§ 8

Osoby noszące Szkaplerz św. Michała Archanioła, pielęgnując duchową łączność z Michalickimi Zgromadzeniami, w szczególny sposób obchodzą uroczystości i święta:

 1. Błogosławionego Bronisława Markiewicza, Założyciela (30 I);
 2. Objawienie św. Michała Archanioła na Górze Gargano (8 V);
 3. Świętych Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafał (Uroczystość patronalna Zgromadzeń – 29 IX);
 4. Świętych Aniołów Stróżów (2 X).

PRZYJĘCIE SZKAPLERZA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

1. Kościół od dawna pośród Aniołów w sposób szczególny czci św. Michała Archanioła ponieważ widzi w nim Stróża Kościoła i zwycięzcę złych duchów, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Dlatego postrzega go jako wielkiego Obrońcę przed wszelkimi atakami upadłych duchów. Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rodziny

Michalickiej, a osoby go przyjmujące są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi.

2. Po odpowiednim przygotowaniu Szkaplerz św. Michała Archanioła może przyjąć każdy katolik. Osoby przyjmujące szkaplerz mają udział w dobrach duchowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

3. Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy m.in. codzienne odmawianie modlitwy do św. Michała Archanioła napisanej przez papieża Leona XIII: EGZORCYZM LEONA XIII

DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce; a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

4. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać każdy kapłan lub diakon Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny kapłan bądź diakon delegowany przez Zgromadzenie. Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową.

Błogosławieństwo i nałożenie szkaplerza

Przyjmujący szkaplerz klęka. Kapłan, ubrany w komżę i stułę , mówi:

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

W: Który stworzył niebo i ziemie

K: Pan z Wami

W: I z duchem Twoim

K: Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty bronisz Twój Kościół przed zasadzkami złego ducha, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, pobłogosław i uświęć ten szkaplerz ustanowiony, aby umacniać i rozpowszechniać wśród Twoich wiernych kult Wodza Zastępów Anielskich. Spraw Panie, aby ci którzy będą go z wiarą nosili, mogli zwyciężać wrogów

duszy i ciała tak za życia, jak i w momencie śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Kapłan kropi szkaplerz wodą święconą, a następnie nakłada go, mówiąc:

K: Bracie (siostro) przyjmij ten Szkaplerz Świętego

Michała Archanioła, abyś za jego nieustanna pomocą mógł żyć w świętości.

Po nałożeniu szkaplerza kapłan odmawia się następującą

modlitwę i udziela błogosławieństwa:

K: Módlmy się :

Panie, wejrzyj na naszą modlitwę i racz wysłuchać Twojego sługę ( Twoją służebnicę) powierzonego (powierzoną) szczególnej opiece Św. Michała Archanioła, aby za jego wstawiennictwem, unikając jakiejkolwiek obrazy Ciebie osiągnął (osiągnęła) świętość,

a po śmierci nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen