statut

STATUT FUNDACJI ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Tekst jednolity po zmianach z dnia 14-12-2022

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 • §1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Świętego Michała Archanioła” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez  Wincentego Podobińskiego i Joannę Biela zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 maja 2014 roku przed notariuszem Anną Wiącek, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Osiedle Na Lotnisku 10B/2, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu zwanego dalej „Statutem”.

 • §2

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

 • §3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.

 • §4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności numerami PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, oraz: PKD 59.12.Z Działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 • §5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, statuetki  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

 • §6

Cele Fundacji:

 1. Propagowanie i rozwój kultu świętego Michała Archanioła, zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymsko- Katolickiego.
 2. Rozpowszechnianie postaci świętego Michała Archanioła, Patrona Kościoła Powszechnego.
 3. Szerzenie czci Świętych Archaniołów; Michała, Gabriela i Rafała, Aniołów Stróżów i wszystkich Chórów Anielskich zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
 4. Ochrona zdrowia osób z problemami duchowymi, psychicznymi i psychologicznymi.
 5. Upowszechnianie społecznej nauki Kościoła Katolickiego.
 6. Działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej.
 • §7

Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w szczególności poprzez:

 1. Wydawanie, promowanie, produkowanie i  rozpowszechnianie publikacji, czasopism, plakatów, ulotek, folderów, odznak, plakietek, chorągwi, materiałów reklamowych, kalendarzy, kart pocztowych  książek, programów komputerowych , filmów, materiałów fonograficznych i filmowych
 2. tłumaczenie dzieł związanych z celami Fundacji,
 3. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, związanych z działalnością i celem Fundacji,
 4. promowanie, produkcja, wydawanie publikacji, materiałów fonograficznych i filmowych, oraz promowanie i produkcja programów telewizyjnych i radiowych, a także organizowanie i promowanie imprez takich jak koncerty, występy artystyczne, wystawy, warsztaty twórcze, wykłady, dyskusje, konferencje, sympozja,  kursy, szkoleń, kiermasze,  wycieczki, pielgrzymki, rekolekcje, spotkania formacyjne, festyny, aukcje, konkursy sztuki, spektakle
 5. działalność formacyjną i edukacyjną
 6. wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, związanych z kultem Świętych Archaniołów;  Michała, Gabriela i Rafała, Aniołów Stróżów i wszystkich Chórów Anielskich zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymsko-Katolickiego
 7. organizację i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych, zbieżnych z celami Fundacji,
 8. organizację i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowo-wychowawczej, ,
 9. działalność charytatywną,
 10. promocję i organizację wolontariatu.
 11. wspieranie działalności ewangelizacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych
 12. wspieranie organizacyjne i materialne instytucji, organizacji, ruchów i innych inicjatyw ewangelizacyjnych i charytatywnych, zwłaszcza apostolatu świeckich kościoła Katolickiego „ Rycerstwo Świętego Michała Archanioła”.
 13. organizację, prowadzenie i wspieranie ośrodków pomocy dla osób z problemami  duchowymi, psychicznymi i psychologicznymi.
 14. Podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i instytucjami celem gromadzenia środków na realizację zadań statutowych
 15. Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów Fundacji;
 • §8

Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie działalność wszelkich innych osób prawnych oraz osób fizycznych, a także ruchów, organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • §9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony w równych częściach przez Fundatorów w kwocie pieniężnej 1000,00 ( tysiąc ) złotych – a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • §10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • §11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. ofiar pieniężnych, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych,
 2. subwencji i dotacji,
 3. ofiarności publicznej (zbiórki, kwesty),
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. praw autorskich,
 6. działalności gospodarczej.
 • §12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów są przeznaczane na realizację Celów Fundacji lub na rzecz samej Fundacji.

 • §13
 1. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

 • §14

Organami Fundacji są Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.

 • §15
 1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy wymienieni w § 1 Statutu, którzy są Członkami Rady

Fundatorów.

 1. Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu mogą w drodze jednomyślnej Uchwały ustanowić inną osobę

pełnoprawnym (z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu) Członkiem Rady Fundatorów.

 1. Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu w każdym czasie mogą w drodze jednomyślnej Uchwały odwołać każdego z Członków Rady Fundatorów ustanowionych na podstawie punktu 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów wymienionych w §1 Statutu jego uprawnienia wynikające ze Statutu przechodzą odpowiednio na drugiego Fundatora wymienionego w §1 Statutu.
 • §16
 1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w drodze Uchwał.
 2. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej jednego Fundatora wymienionego w §1 Statutu.
 • §17
 1. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.
 2. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach.
 3. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji lub każdego członka Zarządu z osobna.
 4. Rada Fundatorów w drodze Uchwały może zmienić każdą decyzję Zarządu Fundacji.
 • §18

Fundator może być członkiem Zarządu.

 • §19
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub dwóch osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Radę

Fundatorów.

 1. Członek Rady Fundatorów może wykonać swój głos w sprawie powołania członka Zarządu poprzez

pełnomocnika umocowanego pełnomocnictwem notarialnym.

 1. Zarząd obraduje i podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie Uchwały.
 • §20
 1. Rada Fundatorów powołując Członków Zarządu przydziela im funkcje Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Zarządem kieruje Prezes.
 • §21

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, podejmuje wiążące decyzje oraz działania we wszystkich sprawach Fundacji.

 • §22

Zarząd poza innymi kompetencjami określonymi w niniejszym Statucie w szczególności:

 1. kieruje Fundacją i reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 2. uchwala krótkoterminowe, roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
 3. zarządza majątkiem Fundacji;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
 6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
 • §23

Zarząd może powołać, jako swoje ciała doradcze, Komisje Programowe, złożone z osób skupionych wokół celów Fundacji.

 • §24

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.

 • §25

Zarząd podejmuje Uchwały jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa.

 • §26

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

 • §27

Członkostwo w Zarządzie Fundacji, co do zasady ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

Zmiana Statutu

 • §28

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów.

Połączenie z inną fundacją.

 • §29
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundatorów.
 • §30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundatorów  na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych celach lub na rzecz dowolnego katolickiego zakonu lub zgromadzenia.

Sprawozdawczość

 • §31

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31.12.2023 r.