Anioł Jahwe

prorok Daniel

Święty Michał Archanioł, Wódz Zastępów Niebieskich, Patron Kościoła powszechnego, obrońca Narodu Wybranego.Dlaczego w odniesieniu do Archanioła Michała używamy takich akurat tytułów? Czy te tytuły są uzasadnione ? Skąd znamy Jego imię i co się za nim kryje ? Czy to może jakiś wymysł sympatyków Archanioła ?

Gdy na kratach Pisma Świętego mowa jest o duchach czystych zwykle znajduję określenie” Anioł, Anioł Jahwe”-czyli „Anioł Pana”. Choć występuje ono 314 razy, to z imienia zostają wyróżnieni jedynie trzej Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Michał – Mi-ka-El z hebrajskiego znaczy Któż jak Bóg – zawołanie to było odpowiedzią wiernego Bogu archanioła, na bunt Lucyfera, o którym przeczytamy w Apokalipsie św. Jana: „ I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.” Ap 12.7-9Św. Michał Archanioł, choć reprezentuje drugi od końca Chór w hierarchii anielskiej, staje do walki przeciw anielskim buntownikom, głosząc tym samym, że Pan jest Bogiem, Bogiem Jedynym. Swoją miłością do Stwórcy przewyższył innych Aniołów i być może dlatego Pan Bóg właśnie Jego stawia na czele Zastępów Niebieskich, Jego wyposaża w Moc przewyższającą innych Aniołów, Jego czyni Opiekunem narodu wybranego. Prorok Daniel opisując objawienie anielskie (angelofanię), pisze o Aniele , który nie mogąc pokonać księcia Persów mówi do Daniela (egzegeci przypisują te słowa Archaniołowi Gabrielowi): „ Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów… Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała” Dn 10. Oto kolejne świadectwo wielkości i funkcji Michała Archanioła. Określenie – „waszego Księcia” , odnosi się do Anioła Narodu Wybranego, o którym w innym miejscu znajdę słowo: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.” Wj. 23.20-21. Można ufać, że ilekroć czytamy o tym, że „Anioł Jahwe” chroni, prowadzi, zapobiega, przemawia, to mowa jest właśnie o św. Michale Archaniele. Kiedy Mojżesz usłyszał Głos Boga z płonącego krzewu, najpewniej głos, który usłyszał, był wypowiadany w imieniu Boga przez Anioła Jahwe, czyli św. Michała Archanioła. Możemy tak sądzić odnajdując paralelę tych wydarzeń w spotkaniu Mojżesza z Wodzem Zastępów Pańskich: ” Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: «Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów?» A on odpowiedział: «Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem». Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: «Co rozkazuje mój pan swemu słudze?» Na to rzekł wódz zastępów Pańskich do Jozuego: «Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte». I Jozue tak uczynił.” Podobne słowa usłyszał wcześniej Mojżesz stojąc przed gorejącym krzakiem: ” Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Wj. 3.5. W końcu znajdziemy też zapis o roli św. Michała Archanioła, która może być spełniona w naszych czasach: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.” Ap 12.1-3.

Myślę, że Pismo Święte, choć niezbyt obszernie, ale czytelnie określa miejsce św. Michała Archanioła w mistycznym Ciele Chrystusa. Życzę nam wszystkim przyjaźni z Tym wielkim mężem, stróżem i patronem Kościoła, aby Jego imię nie budziło wątpliwości, a było nam wszystkim dobrze znane. Byśmy często korzystali z Jego pomocy i pamiętali, że wymawiając Jego imię oddajemy chwałę Bogu ! Mi-ka-El ! Któż jak Bóg !

Wincenty Podobiński